Drzwi i okna

Okno V82 ProSafe

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Okno Alu Look

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: EPH

Okno Pixel

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Okno Ovlo/Ovlo Classic

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Okno i balkon w systemie Veka Softline 82 MD

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Okno KF 500

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: PIV

Okno Avantgarde

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Okno antywłamaniowe LivIng

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Okno aluminiowe Aliplast Imperial

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi stalowe antywłamaniowe typ HSS

Klasa: RC4
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi SX10 Premium

Klasa: RC4
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi Steel Safe RC3

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej